Klinička primena akupunkture kod bruksizma

Predavanje01
Novosti za 30.10.2017.
30.10.2017.
Estetska akupunktura lica – PRP boost
17.11.2017.

Klinička primena akupunkture kod bruksizma

akupunktura-stomatologija

Bruksizam je parafunkcija orofacijalnog sistema, usled koje dolazi do promena na zubima, potpornom aparatu zuba, remećenja medjuviličnih odnosa. Ali, i do problema sa žvakanjem, posledično varenjem, usled gutanja nedovoljno sažvakane hrane. Takodje, nije zanemarljiv ni estetski momenat.

Najčešće se javlja noću, mada postoji i dnevni bruksizam. Karakteristično je da osoba koja škrguće zubima najčešće nije svesna bruksoepizoda. Može se javiti i kod dece, ali tu treba praviti razliku izmedju razvojne faze, i pravog bruksizma.

Prema SZO, 80-95% ljudi u nekom životnom dobu iskusi bruksizam, a 5% razvije punu kliničku sliku.

Uzroci bruksizma mogu biti različiti. U tom smislu možemo govoriti o primarnom i sekundarnom bruksizmu. Kod primarnog bruksizma, smatra se da je mentalni sklop osobe, tj. psihogeni faktor od ključnog značaja. Kod sekundarnog bruksizma, uzrok može biti okluzalna trauma (neadekvatan zubni ispun, protetski rad, neadekvatan položaj zuba), primena lekova (beta blokatri, bromokriptin, antidepresivi iz grupe SSRI).

U kliničkoj slici dominiraju promene na zubima i potpornom aparatu zuba. Anamnestički podaci ukazuju na prisustvo bola, nelagodnosti, i utrnulosti u predelu lica. Na zubima su vidljive bruksofasete i abfrakcije, a potporni aparat zuba reaguje zadebljanjem gingive, sa ili bez inflamacije.

Na retroalveolarnim snimcima zuba takodje se mogu uočiti promene u smislu resorpcije kosti.

Terapija efekata bruksizma se zasniva na okluzalnom uravnoteženju i smanjenju efekata stresogenog faktora. Okluzalno uravnoteženje spada u domen stomatologije. Postoje različiti pristupi rešavanju ovog problema, u zavisnosti od tipa bruksizma. Najčešće se koristi bruksofolija, koja se postavlja na zube donje vilice, u cilju smanjena pritiska, tj. onemogućavanja zuba da dodju u položaj maksimalne interkuspidacije.

Gde se tu uklapa akupunktura?

Sa jedne strane, akupunkturom se mogu eliministai ili smanjiti uticaji stresa na organizam u celini, pa samim tim i na stomatognati sistem, a sa druge, moguće je delovati i lokalno, na mišiće lica koji su odgovorni za pokrete donje vilice. Takodje, moguće je smanjiti i bol koji se javlja usled nastanka patoloških promena u mišićima, viličnom zglobu i potpornom aparatu zuba.

Kod izbora terapijskog modela, najbolje bi bilo voditi se pricnipima TKM-a, ali treba uzeti u obzir da pacijenti sa ovim problemom najčešće posećuju stomatologa, pa izbor tačaka treba prilagoditi stomatološkoj ordinaciji. U ovom smislu lokalna primena akupunkture, u predelu lica, kao i aurikuloakupunkture, treba imati prednost nad holističkim pristupom u izboru akupunkturnih tačaka.